KÍNH DÂNG VUA HÙNG

KÍNH DÂNG VUA HÙNG

KÍNH DÂNG VUA HÙNG

Sáng tác: Huỳnh Uy Dũng

Trình bày: Thi Thảo

Thuở dựng nước phất cờ Văn Hiến

Mười tám đời vinh hiển Hùng Vương

Bàn tay Lạc Việt khai sơn

Văn Lang nước dựng kỷ cương Đại Hùng.

<

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em