MỘT CÕI GIANG SƠN

MỘT CÕI GIANG SƠN

MỘT CÕI GIANG SƠN
ST: HUỲNH UY DŨNG
TB: BẢO CƯỜNG
 
Một cõi giang sơn gấm vóc này
Bình Dương un đúc khí Đông Tây
Nụ cười Di Lặc tròn an lạc
Giọt nước cành dương thoát đọa đày
Gom cả nghìn năm Văn Hiến đó
Góp cùng bốn biển vĩ công đây
Âm dương tứ tượng quy về một
Một cõi giang sơn gấm vóc này.
<

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em