BÁCH GIA TRĂM HỌ

BÁCH GIA TRĂM HỌ

BÁCH GIA TRĂM HỌ
Sáng tác: Huỳnh Uy Dũng
Trình bày: Bảo Cường
 
Trăm nhà trăm họ nếp Văn Lang
Bầu bí trăm năm một cội giàn
Đinh, Lý, Lê, Trần riềng cốt nhục
Phan, Phùng, Ngô, Nguyễn nối tâm cang
Bậu ơi, non thẳm cành mai trắng
Ta chốn đồng tâm hạt lúa vàng
Hai chữ đồng bào vô lượng nghĩa
Nghĩa đời, Nghĩa đạo, Nghĩa giang san.
<

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em